nieuws

jan 23, 2015

PROGRAMMAWET 19-12-2014


Op 29 december 2014 werd in het Belgisch Staatsblad de programmawet van 19 december 2014 gepubliceerd.  In deze programmawet werd o.a. de wijziging van de taxatie geheime commissielonen, Federale indexatiestop,verhoging van het kostenforfait voor werknemer en ook de permanente invoering van de liquidatiereserve ingevoerd.  

Categorie: Vennootschapsbelasting

1. Wijziging taxatie geheime commissielonen.  Het tarief van 309 % werd verlaagd naar ofwel 103 % dan wel 51,5 % (afhankelijk of die voor natuurlijke dan wel rechtspersonen wordt toegekend).

2. Indexatiestop : de meeste aftrekbedragen worden bevroren op het niveau van aanslagjaar 2014 en dit tot aanslagjaar 2019.  Zo blijft de aftrek voor pensioensparen beperkt tot 940 € per jaar.

3. Kostenforfait voor werknemers wordt verhoogd.  Hierdoor zal er meer netto overgehouden kunnen worden.

4. Liquidatiereserve : In 2013 heeft de vorige regering Di Rupo de taxatie bij vereffening verhoogd van 10 % naar 25 %.  Er was een overgangsmaatregel die liep tot 1/10/2014 waardoor de 'oude' reserves alsnog aan het tarief van 10 % mochten getaxeerd worden.  Dit kon alleen maar via een kapitaalverhoging en deze procedure was redelijk log (bijzondere algemene vergadering, dividenduitkering, notaris...). 

Deze maatregel heeft echter veel geld aan de staatskas bezorgd (1,2 miljard euro) en de huidige regering heeft dan ook beslist om deze maatregel een vast karakter te geven maar dan wel met minder administratieve rompslomp.

KMO-vennootschappen kunnen vanaf aanslagjaar 2015 (inkomsten 2014) gebruik van maken.  Het komt er praktisch op neer dat de winst van het boekjaar kan overgeboekt worden naar een belastingvrije reserve mits betaling van een afzonderlijke aanslag van 10 %.  

Wat zijn de gevolgen hiervan :

1. bij vereffening dient er op die reserve geen liquidatiebelasting meer betaald te worden
2. als er na vijf jaar toch een dividend met deze reserve wordt uitgekeerd moet er 'slechts' 5 % roerende voorheffing meer betaald worden
3. indien er binnen de vijf jaar een dividend wordt uitgekeerd van deze reserve moet er nog 15 % RV betaald worden.

Jaarlijks zal bij de winstverdeling dus moeten beslist worden of en hoeveel reserve er op deze manier wordt aangelegd.  Belangrijk is wel dat eens de belasting van 10 % is betaald deze niet meer kan worden teruggevraagd.  Nadelig dus als er verliezen geleden worden.